چند دو بیتی در سوگ پدر

:: چند دو بیتی در سوگ پدر

اگر باشی به دنیا برتر از شاه

به دست آری مقام وعزت وجاه

ندارد  ارزش  و سودی  برایت

چو بعد مرگ بابا میکشی آه

 

همه کس دارن وشد زارع بی کس

میون  باغ  گل  گشتم  چنان  خس

الهی  در  جهان  و  زندگانی

نگردد  کس  چو  من  اینگونه بی کس

 

غم مرگ پدر پیرم نموده

ز دنیا یکسره سیرم نموده

پدر رفت و فراق روی ماهش

بسی آزرده!! دلگیرم نموده

 

 

 

 


رسول زارعی-شاعر ظفرآباد منبع : رسول زارعی-شاعر ظفرآبادچند دو بیتی در سوگ پدر
برچسب ها : نموده

چند دوبیتی در مورد منطقه ی قره باغ

:: چند دوبیتی در مورد منطقه ی قره باغ

قره باغ دشت و زمینش آباده

مردمش دیندارن وهمه شاده

ای رسول ساکن تو ای قره باغ

خونه شم تو دل ظفر  آباده

 

قره باغ مردمونش چه باصفان

همه شون اهل دین و اهل خدان

خصلت مردمشون بوگوم سیتون

که یکیش مهربونی!مهر و وفان

 

قره باغ  دوسش  دارم  منطقمه

هرچی مو وصفش بوگوم بازم کمه

تا  رسول  اینجا  هسه  تو  قره باغ

شاده  و  دلش  همیشه  بی غمه


رسول زارعی-شاعر ظفرآباد منبع : رسول زارعی-شاعر ظفرآبادچند دوبیتی در مورد منطقه ی قره باغ
برچسب ها :

چند دو بیتی به سبک باباطاهر

:: چند دو بیتی به سبک باباطاهر

زمانه بی کس و کارم نموده

بدون  یاور  و  یارم  نموده

میون باغ  گلهای  گلستان

حقیر و کوچک و خارم نموده

خار:بوته ی خار

 

خدایا بی کس و کارم  مگردان

گرفتار  غم  یارم  مگردان

به دنیای دو صد رنگ و دغلباز

خداوندا گهی خوارم مگردان

خوار:حقیر

 

اگر باشی به دنیا تو سلحشور

به دست آری مقام و عزت و زور

ندارد ارزش و سودی برایت

چو آخر می روی در خانه ی گور


رسول زارعی-شاعر ظفرآباد منبع : رسول زارعی-شاعر ظفرآبادچند دو بیتی به سبک باباطاهر
برچسب ها :

قدمت وتاریخچه ی ظفرآباد

:: قدمت وتاریخچه ی ظفرآباد

ظفرآباد در زمانهای قدیم داری چهار بخش اراضی زراعی،به نامهای:دهکت،فخرآباد،کوشک وتبدیون یا تبلیان بوده است که در هریک از این مزارع زراعی عده ای به صورت کوپه کوپه زندگی میکرده اند واز نظرمعیشتی در وضعیت مطلوبی نبوده اند،بر حسب اتفاق ظفر شاه صفوی برای تفرج وشکار به دشت قره باغ وارد می گردد وبزرگان این چهاربخش زراعی ازآمدن وی مطلع می گردندوبه استقبال ایشان رفته وازایشان طلب کمک ومساعدت مینمایند.ظفر شاه نیزکه مردی با تدبیر بوده ازآنهامیخواهدکه به صورت اجتماع متمرکزدریک مکان جمع گشته وزندگی کنندتاپس ازبازگشت ازشکارخدمتی به آنهابنماید..وقتی ظفرشاه عازم شکارمیگردداهالی مناطق چهارگانه فوق تصمیم میگیرند به صورت اجتماع کلی دریک مکان به زندگی بپردازند،پس همه متحدالقول واردمنطقه ای که امروزه مسجدصاحب الزمان .عج.در آن حوالی است  گشته  و بنای زندگی باهم پایه ریزی می کنند،وقتی ظفرشاه ازشکاربرمیگرددومیبیندکه مردم مجتمع ویکجا هستند دستورمیدهد حمامی خزینه ای به سبک آن روز برایشان درست دهند،محل احداث این حمام مکانی  بوده که الان وضوخانه خواهران درمسجدصاحب الزمان .عج.میباشدوازآن موقع اینجارابخاطرنام پادشاه ظفرروستانامیدندوباآبادشدنش به ظفرآباد معروف گشت وافسوس که این بنای تاریخی بصورت ناخواسته ازبین رفت...ظفرآباد پاره تنم


رسول زارعی-شاعر ظفرآباد منبع : رسول زارعی-شاعر ظفرآبادقدمت وتاریخچه ی ظفرآباد
برچسب ها : ظفرآباد ,زندگی ,صورت ,صورت اجتماع